Nu kan du beställa ekologiska produkter från Hardeberga, läs mer här:

Ekologisk mat från Hardeberga!

Vad händer i Hållbara Hardeberga just nu?

Projektet ”Hållbara Hardeberga” drivs av Lunds Waldorfskola i nära samarbete med Råby Biogrönt och odlingskooperativet Concrete Farming. Projektet syftar till att sätta Hardeberga på kartan som ett levande besöksmål där kunskap kring hållbar utveckling och ekologiskt närproducerad mat står i fokus. Grundpelaren i projektet är den ekologiska odling som bedrivs på skolans mark. Här odlas mat till skolköket med helt ekologiska metoder, men här odlas också kunskap. Odlingarna fungerar som ett pedagogiskt verktyg där skolans elever får möjlighet att ta del av olika moment i odlingen som en del av deras vardag. Genom att känna odlingarna och förstå de naturliga processer som ligger bakom ekologisk matproduktion, utvecklar de också verktyg för att kunna utvärdera och förstå den värld vi lever i. Odlingarna uppmanar till funderingar kring vad mat är och var den kommer ifrån, hur den produceras och vem som producerar den. De får lära sig att maten vi stoppar i oss är förknippad med så många fler värden än kilopriset på prislappen.

På sommarlovet, när skolan är stängd fortsätter aktiviteterna i odlingarna. På sikt tänker vi oss att kunna erbjuda aktiviteter som är knutna till odlingarna och öppna för allmänheten under dessa månader. Det kan handla om kurser och workshops eller möjligheten att köpa grönssakslådor från odlingarna samtidigt som man tar del av produktionen genom aktivt deltagande i moment som skörd och skötsel.

Då Hållbara Hardeberga är ett projekt som syftar till landsbygdsutveckling är målsättningen att försöka knyta kontakter och samarbeten med andra lokala aktörer och företagare.

 

Projektplan 

Med grunden i en modern ekologisk trädgårdsodling i Hardeberga, påbörjar vi ett socialt och ekonomiskt utvecklingsarbete som skapar en bas för jordbruks- och besöksnäringen och ett regionalt center för lärande för hållbart entreprenörskap. Huvuddrivkraften och ideutvecklingen har vuxit från samarbetet mellan Lunds Waldorfskola och Råby Biogrönt i dialog med andra aktörer.
I detta förstudie och pilotprojekt vill vi göra en djupare analys av utvecklingsmöjligheter, påbörja fas ett av det praktiska arbetet för att börja testa grundkonceptet och skapa en tydlig demonstration av hur projektet kan utvecklas på längre sikt.
Visionen är att utveckla en levande landsby som leder vägen i stadsnära intensiv ekologisk matproduktion, hållbart entreprenörskap, hållbar turism och lärande. Den historiska byn längs pilgrimsvandringen och nära Skåneleden har utmärkta förutsättningar att utvecklas som besöksmål.
Framtidens ekologiska trädgårdsodlingar blir basen för både utbildningsverksamhet och nyföretagande. Odlingarna byggs upp i ett samarbete mellan Råby Biogrönt, Lunds Waldorfskola och ideella krafter från lokalsamhället, regionen och även nationella aktörer. Med odlingarna som bas utvecklas en gymnasieutbildning i hållbart entreprenörskap där odling, förädling, matproduktion och restaurangkompetens står i fokus men där även design, konst, konsthantverk och andra kreativa näringar får utrymme. Utbildningen byggs upp i samverkan med Skillebyholm nära Stockholm som bedrivit liknande verksamhet under många år.
I tillägg till gymnasieutbildningen utvecklas en kursgård för allmänheten och vuxenutbildning på samma tema inom mat och de kreativa näringarna. Med skolan och kursgården som den främsta avsättningen för den lokala trädgårdsodlingen, utvecklas även gårdsbutiksverksamhet och kaféverksamhet.

Utvecklingsplanen i dagsläget är – mars 2012 – juni 2013 Fördjupad förstudie & pilot

– Studiebesök Skillebyholm.
– Etablering av mentorskap med Skillebyholm och samarbete kring skånsk utbildning och elevpraktik.
– Utveckling av pedagogiskt koncept – grundskola, gymnasium, särskola, vuxenutbildning, kursgård, trädgårdsterapi.
– Pilotodling av mindre område i samverkan med lokala företag, föreningar och ideella krafter
– Etablering av utvecklingssamarbete med kringliggande lantbrukare
– Intressentanalys
– Utveckling affärsplan för beståndsdelarna
– Analys av företagsformer och samverkansformer
– Preliminära framtida utvecklingsteg

Framtida utveckling grov tidplan (utanför projektet)

2013 Fas 1
Odling
Utvecklings- och investeringsplan framtagen

2014 Fas 2
Odling, markförberedelse för expansion, investeringar – bevattning, växthus mm.
Etablering av praktiksamarbete med Skillebyholm
Rekrytering inför gymnasieutbildning

2015 Fas 3
Uppstart av gymnasieutbildningen
Uppstart av gårdsbutik och pilot till gårdsbutikverksamhet

2016 Fas 4
Uppstart av kursverksamhet, café och gårdsbutik

2018 Fas 5
Etablering av kursgård, säsongslogi mm.
Innovation och regionalutveckling

Det finns mål på nationell och regional nivå att etablera Sverige respektive Skåne som ett ledande matland. Flera skånska kommuner, bland dem Lund och Malmö, leder arbetet med ekologisk skolmat och efterfrågan för ekologisk och lokalproducerad mat ökar markant bland allmänheten såväl som inom storhushåll. Köpenhamn är hem till några av världens mest ansedda restauranger och den skandinaviska maten hyllas runt om i världen. Trots det stora intresset saknas ett ordentligt gensvar från produktionen i Skåne som reagerar sakta till den lokala efterfrågan. Utbildningarna inom näringen i regionen är likaså traditionella i sin form och har lite fokus på ekologisk produktion. Utbildning ur ett entreprenöriellt perspektiv på gymnasienivå kan på det sättet bidra till en förnyelse inom näringen i regionen och möjligheten att positionera det skånska jordbruket för att bättre ta fördel av det moderna matintresset.

Mat, kultur och jordbruk står i mittpunkten av den regionala besöksnäringen men de tätortsnära besöksmålen i Malmö/Lund området är i dagsläget bara ett fåtal. Med närheten till befolkningscentra Lund, Dalby och Sandby och dess kollektivtrafiksnoder, och närheten till Skrylle, Skåneleden och med pilgrimsvägen som går rakt genom byn, är Hardeberga i en utmärkt position att utvecklas som hållbar besöksort.

Kreativitet och lösningsfokus kännetecknar idag pedagogiken på Lunds Waldorfskola, vilket skapar en grogrund för entreprenörskap i de kreativa näringarna. Före detta elever har idag startat flera framgångsrika företag inom mat och de kreativa näringarna med allt ifrån det nya stenugnsbageriet i Dalby till det internationellt erkända Cirkus Cirkör. Detta ger skolan ett unikt nätverk av unga entreprenörer som kan bli en källa av kunskap i utvecklingen av morgondagens entreprenörer.

Med kombinationen av matintresset, skolans kreativa förmåga, entreprenörsnätverket och potential som besöksmål, finns alla beståndsdelar för utveckling av besöksmål och nya företag i Hardeberga, och etablering av byn som en drivkraft i utvecklingen av det hållbara matlandet i Skåne.

Samarbetspartners

Främsta samarbetspartner är Tommy Nordgren, Råby Biogrönt, som har över 30 års erfarenhet som ekologisk trädgårdsodlare och företagare inom hållbar mat.
Andra samarbetspartners inkluderar Skillebyholm utbildningscentrum, Hardeberga samfällighet och föreningen Mykorhiza som arbetar med urban odling i Skåne (diskussioner pågår). Inom ramen för förstudien etableras kontakt även med andra lokala aktörer, lantbrukare och boende.

Projektorganisation

Projektet leds av en styrgrupp som består utav rektor och en lärare på skolan, Tommy Nordgren från Råby Biogrönt, Trevor Graham från Gunnestad Graham konsult hållbar utveckling samt representant för Mykorrhiza.
Projektledare blir Charlotte Graham, lärare på skolan.
En arbetsgrupp med intresserade lärare, föräldrar och föreningsmedlemmar bildas tillsammans med projektledare och vissa medlemmar i styrgruppen.

Kommunikation
Projektet kommuniceras i första hand via skolans hemsida och hemsidorna av projektpartners och med aktivitet i sociala medier och odlingsrelaterade fora på internet.
Vid arbetsdagar och andra lämpliga tillfällen bjuds pressen in för visning. Pilotfasen i projektet beräknas kunna attrahera viss mediateckning och de senare utvecklingsstegen har stort medialt potential.