Kallelse till HAFFs årsmöte 

tisdag den 11/2

18.00 – 19.00 på Vindkulla

Dagordning

 1. Årsmötet öppnas av HAFF:s ordförande.
 2. Val av mötesordförande.
 3. Val av mötessekreterare.
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som ska justera årsmötesprotokollet och vid behov räkna röster.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Fråga om årsmötet är behörigen kallat.
 8. Styrelsens årsredovisning (verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse).
 9. Revisorns berättelse.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det behandlade verksamhetsåret.
 11. Motioner och/eller styrelsens förslag.
 12. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år.
 13. Fastställande av verksamhetsplan och budget.
 14. Val av styrelse: ordförande, ledamöter och suppleanter.
 15. Val av revisor och ersättare för revisor för nästkommande år.
 16. Val av valberedning för nästkommande år.
 17. Övriga ärenden.
 18. Årsmötet avslutas.

Dokument inför mötet:

Verksamhets o Ekonomisk berättelse

HAFFs Stadgar

Förslag till ändrade stadgar

 

 

 

 

 

Add a Comment

You must be logged in to post a comment