Skolans elevhälsa och trygghetsteam

Skolans elevhälsoteam teamet består av skolsköterska, kurator, specialpedagog och leds av rektorn. Teamet har också psykolog Inger Nordfeldt och skolläkare Lotta Beskow anknutna till sig. Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Kontakt: skolskoterska(a)lundswaldorfskola.se

Trygghetsteamet
I trygghetsteamet ingår kurator, skolsköterska, lärare och assistenter från låg och högstadie samt fritidsföreståndare. Vi vill genom förebyggande och främjande arbete verka för att alla elever ska känna sig trygga och trivas på skolan. Vid frågor eller synpunkter går det bra att kontakta oss på kurator(a)lundswaldorfskola.se

 

Blanketter:

Hälsouppgift nya elever

Hälsouppgift åk 8

Hälsouppgifter åk 4 

Rutiner för elevhälsans medicinska insats

Blankett för samtycke rekvirera journal från BVC eller tidigare skola

Blankett vaccination MPR i åk 2

Blankett vaccination HPV i åk 5

Blankett vaccination DTP i åk 8

Ansökan om specialkost

 

Policys och rutiner:

Skolans ordningsregler 19/20

Kommunikationspolicy_2016_2017