Fritids – en viktig del av skolan!

En verksamhet på skolan som lätt hamnar lite i skymundan är fritids. Detta trots att det är en oerhört viktig verksamhet för föräldrar och barn, ja för hela skolan!

Utan fungerande fritids går mångas livspussel inte ihop. För oss som waldorfskola är det samtidigt viktigt att fritids har en verksamhet som stämmer överens med skolans pedagogik och har ”samma anda” som skolan men även ger utrymme för lekar och aktiviteter av mer fritidskaraktär. Ett väl fungerande samarbete mellan skolan och fritids är inte bara waldorfpedagogiskt riktigt, det är också helt i enlighet med skolans styrdokument som t.ex. läroplanen och skollagen. I lagstiftningen flyter skola och fritids allt mer samman i ett helhetstänkande runt barnens skoldag.

Med detta som utgångspunkt har vi under det senaste halvåret stegvis genomfört en rad förändringar i fritids verksamhet. Idag kan vi se glädjande resultat även om utvecklingsarbetet naturligtvis aldrig kan upphöra.

Under våren genomförde vi en uppdelning av fritids med klasserna 1-3 på Vindkulla och klasserna 4-6 vid paviljongen (den verksamhet som nu heter Månkulla). Det visade sig snabbt vara en lyckad lösning för båda åldersgrupperna. De yngre fick en lugnare miljö med färre barn och de äldre fick tillgång till skolgård, bandyplan och fotbollsplan vid gamla skolan, Det är också lättare att ha mer åldersadekvata aktiviteter i de åtskilda lokalerna. Vi såg snabbt hur medarbetarnas och barnens trivsel ökade efter uppdelningen och hittade en bra lösning för mellanmålet vid gamla skolan.

I nästa steg tillsattes en ny tjänst som fritidspedagog med arbetsledande ansvar. Till skolstarten på höstterminen tillträdde Ingibjörg Björnsdottir den nya tjänsten. Uppdraget är att tillsammans med övriga medarbetare fortsätta att utveckla verksamheten och etablera ett systematiskt kvalitetsarbete. Vi beslutade också att genomföra en viss personalökning för att öka vuxennärvaron. Just områdets storlek med de fantastiska utemöjligheterna är samtidigt en utmaning. Det är svårt att ha koll på vad som händer överallt och samtidigt väldigt synd att tvingas begränsa lekytorna.

Under hösten har vi också skaffat en hel del nya lekredskap, spel och andra aktiviteter som uppskattas av barnen och ger mer variation. En innovation har varit trefoten som möjliggör bakning över öppen eld och nu äter barnen ofta mellanmål vid lägerelden. Överhuvudtaget försöker vi förlägga allt mer av verksamheten utomhus för att komma närmare elementen och naturen. Även om vi som skola erbjuder mycket rörelse och utomhusaktivitet är det ju tyvärr ett faktum att många barn sitter allt för mycket still framför olika typer av skärmar och har stort behov av kroppslig aktivitet.

Vi har även påbörjat en upprustning av lekmöjligheterna utomhus, ett arbete som kommer fortsätta under läsåret. Nu är dessutom skateboardrampen framför säteriet klar att invigas! Ett välkommet tillskott som möjliggjorts med fantastiska bidrag från såväl elev- som föräldrahåll!

En annan utmaning för fritids är all logistik som hänger samman med skolbussarna. Vi har genomfört en del nya rutiner och arbetar kontinuerligt med att förbättra kommunikationen runt busstrafiken. Det senaste är att barnen som ska åka med 3-bussen äter mellanmål lite tidigare än de andra barnen vilket skapar mindre stress.

Jag vill rikta ett varmt tack till alla medarbetare på fritids och alla stöttande föräldrar som med glada hejarop bidrar till att utveckla fritids och ge barnen en bra fortsättning på skoldagen i sann waldorfpedagogisk anda!

Örjan Liebendörfer
Rektor

Comments are closed.