“Människan är först helt och hållet människa när hon leker”
Schiller

Riktlinjer

Verksamheten på fritidshemmet vid Lunds Waldorfskola utgår ifrån en helhetssyn på barnet och sätter barnets behov i centrum. Det pedagogiska arbetet följer skolans schema, periodundervisning och årstematik. Fritids verksamhet fungerar som ett komplement till skolan, bland annat genom att eleverna ges möjlighet att genom lek, praktiskt arbete, temadagar, studiebesök etc. fördjupa det kunskapsstoff som de tagit del av under skoldagen. Vi arbetar kontinuerligt med att omsätta de riktlinjer och den värdegrund som ges i nationella styrdokument, skollagen och ”En väg till frihet”.

Vår verksamhet

På fritids i Hardeberga utgår vi från att utomhusvistelse och rörelse är viktigt både som återhämtning efter skoldagen och för att stimulera barnens lek- och lärandelust. Vi uppmuntrar till fri lek men erbjuder även styrda aktiviteter och lekar både inne och utomhus. I den fria leken får barnen möjlighet att bearbeta allt de upplevt i vardagen genom att själva forma leken och uttrycka sig på det sätt de behöver. När barnen tillsammans skapar lekar lär de sig att samarbeta, utvecklar sitt språk och sin sociala kompetens. De får prova på att vara modiga och ta initiativ, samtidigt som de även lär sig att lyssna på varandras behov.
Barnen får även utöva hantverk och utveckla sin kreativitet och skaparlust med hjälp av olika material och tekniker. Vi arbetar aktivt med att stärka barnen i det sociala. Uppstår det konflikter så finns vi där och stöttar barnen så att alla inblandade parter ska få uttrycka sin upplevelse av situationen.

Mellanmål

Vi lagar allt mellanmål och bakar bröd själva i vårt kök, ibland hjälper barnen till. Allt vi serverar är ekologiskt/biodynamiskt och vegetariskt. När vi har utedag lagar vi mellanmålet över elden. Att barnen är med i matlagningsprocessen är en viktig del av vår pedagogik.

Medarbetare

Alla våra fasta medarbetare är väl insatta i waldorfpedagogikens grunder, har waldorfpedagogisk utbildning eller är i färd med att utbilda sig. Vi lägger också stor vikt vid att alla medarbetare fortbildar sig kontinuerligt.