Information för föräldrar och elever

Ledighet

Enligt skollagen är en vårdnadshavare skyldig att se till att barnet fullgör sin skolplikt. Man kan få ledigt för enskild angelägenhet som tex. läkarbesök eller begravning. Resa räknas inte som enskild angelägenhet och bör läggas på loven. Ansökan om ledighet upp till 3 dagar sker hos respektive klasslärare.

Ansökan om ledighet utöver 3 dagar i följd ska ställas till rektor i god tid, vilket innebär minst 4 veckor innan ledighetsansökan gäller och innan ev. resa har bokats! Ansökan ska vara motiverad.
Vi följer Skolverkets rekommendationer för ledighet från skolan vilket innebär att vi är restriktiva med att bevilja ledighet i synnerhet för längre tid eller vid upprepade tillfällen.

Ansökan om resor som inte sträcker sig över 5 skoldagar beviljas normalt om det sker vid enstaka tillfällen och om föräldrarna förbinder sig att under ledigheten säkerställa att barnet genomför vissa arbetsuppgifter i överenskommelse med klassläraren.

Frånvaro utan godkänd ledighet betraktas som ogiltig frånvaro.

Skolans elevhälsa och trygghetsteam

Skolans elevhälsoteam teamet består av skolsköterska, kurator, specialpedagog och leds av rektorn. Teamet har också psykolog Inger Nordfeldt och skolläkare Lotta Beskow anknutna till sig. Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

I skolans trygghetsteam är skolsköterskan sammankallande.

Blanketter:
Ansökan om specialkost
Hälsouppgift nya elever
Hälsouppgift åk 8
Hälsouppgifter åk 4 

Rutiner skolhälsovården Lunds Waldorfskola:
Rutiner skolhälsovård Lunds WS

Skolans ordningsregler Ordningsregler Lunds WS 2016_2017

Skolans kommunikationspolicy Kommunikationspolicy_2016_2017

Busstider och avgifter

Skolbussen är en service till skolans föräldrar som erbjuds mot en avgift. Skolbusstrafiken är dock kraftigt subventionerad av skolan. Avgiften utgår 9 månader per år och är:

200:-/månad för ett barn
300:-/månad för två eller fler barn
Betalas till skolans bankgiro: 5979-9809