Information för föräldrar och elever

Schoolsoft - frånvaroanmälan och tider för lämning/hämtning

Lunds Waldorfskola använder sig av Schoolsoft för frånvarorapportering och närvarokontroll. Schoolsoft kan användas via webbläsare på dator/mobil eller via appen "Schoolsoft för vårdnadshavare" på mobil/surfplatta. Se här en kort introduktion till Schoolsoft för vårdnadshavare.

Vårdnadshavare ska anmäla eventuell frånvaro senast samma skoldag kl. 08 i Schoolsoft. Elevens tider för lämning/hämtning behöver läggas in i elevens kalender i Schoolsoft och uppdateras vid behov. Inloggningsuppgifter skickas ut till nya vårdnadshavare vid skolstart. Har ni inte fått uppgifterna eller stöter på problem så kontakta Suzanna på kansliet: info@lundswaldorfskola.se

<Lunds Waldorfskolas Schoolsoftlänk>

Ledighet

Enligt skollagen är en vårdnadshavare skyldig att se till att barnet fullgör sin skolplikt. Man kan få ledigt för enskild angelägenhet som tex. läkarbesök eller begravning. Resa räknas inte som enskild angelägenhet och bör läggas på loven. Ansökan om ledighet upp till 3 dagar sker hos respektive klasslärare.

Ansökan om ledighet utöver 3 dagar i följd ska ställas till rektor i god tid, vilket innebär minst 4 veckor innan ledighetsansökan gäller och innan ev. resa har bokats! Ansökan ska vara motiverad.
Vi följer Skolverkets rekommendationer för ledighet från skolan vilket innebär att vi är restriktiva med att bevilja ledighet i synnerhet för längre tid eller vid upprepade tillfällen.

Ansökan om resor som inte sträcker sig över 5 skoldagar beviljas normalt om det sker vid enstaka tillfällen och om föräldrarna förbinder sig att under ledigheten säkerställa att barnet genomför vissa arbetsuppgifter i överenskommelse med klassläraren.

Frånvaro utan godkänd ledighet betraktas som ogiltig frånvaro.

Skolans elevhälsa och trygghetsteam

Skolans elevhälsoteam teamet består av skolsköterska, kurator, specialpedagog och leds av rektorn. Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Kontakt: elevhalsan [at] lundswaldorfskola.se

Trygghetsteamet
I trygghetsteamet ingår kurator, skolsköterska, lärare och assistenter från låg och högstadie samt fritidsföreståndare. Vi vill genom förebyggande och främjande arbete verka för att alla elever ska känna sig trygga och trivas på skolan. Vid frågor eller synpunkter går det bra att kontakta oss på kurator@lundswaldorfskola.se.

Policys och rutiner

Skolans ordningsregler 21/22

Plan mot kränkande behandling och diskriminering

Fritidshem, anmälan och avgifter

Anmälan sker via avsedd blankett.

Lunds Waldorfskola tillämpar samma taxa som Lunds kommun.
Avgiften faktureras runt den 10:e för innevarande månad, 12 månader om året.

Om hushållet har en samlad inkomst som understiger 52 410 kr per månad har ni möjlighet
att lämna inkomstuppgift och avgiften beräknas procentuellt av inkomsten. Har inte
inkomstuppgift lämnas utgår alltid maxtaxa och avgiften korrigeras inte retroaktivt. Här lämnas också uppgifter om syskon. Särskilt om de inte är placerade hos
oss utan i annan omsorg (förskola/fritidshem). Barn 1 är yngsta barnet.

  • Barn 1: 2% av inkomsten men högst 1 048 kr per månad
  • Barn 2: 1% av inkomsten men högst 524 kr per månad
  • Barn 3: 0,7% av inkomsten men högst 367 kr per månad
  • Barn 4: ingen avgift

Avgiften fastställs årligen av Skolverket (senaste ändring 21-12-01)
Uppsägningstiden är två månader. Avgiften behöver betalas för minst två månader från det
att uppsägningen har kommit in. Uppsägning ska ske skriftligen på avsedd blankett.

Skolskjuts, busstider och avgifter

Busstider 21/22 (klicka på länken)

Lunds Waldorfskola erbjuder skolskjuts till kraftigt reducerad kostnad, vilken utförs av
externt bussföretag. Skolbussen går inte under lov eller studiedagar. Vår bokning av
skolskjuts sker terminsvis och ert sista datum för uppsägning inför kommande termin är 1/6
respektive 1/12. Uppsägning kan inte ske under terminen. Avgiften faktureras runt den 10:e
för innevarande månad, 12 månader om året.

  • plats 1: 300 kr per månad
  • plats 2: 200 kr per månad
  • plats 3: 100 kr per månad
  • plats 4: ingen avgift

Bokning och uppsägning av plats på buss sker via mejl info@lundswaldorfskola.se.
Uppsägning behöver inte lämnas om eleven slutar på skolan utan då upphör debiteringen
automatiskt månaden efter.