• Lunds Waldorfskola grundades 1977 och ligger sedan 1978 i Hardeberga, en by strax utanför Lund och nära tätorterna Södra Sandby och Dalby. Skolan ligger i ett vackert jordbrukslandskap med utsikt mot söder och Öresundsbron. Vi erbjuder subventionerade skolbussar från Lund, Södra Sandby och Dalby. Eleverna kommer dock från många kommuner runt om i Skåne, t.ex Staffanstorp, Malmö, Eslöv, Svedala och Landskrona. Här hittar du en länk till skolan på Google Maps.
 • Skolan är en idéburen, icke-vinstdrivande skola som drivs av en stiftelse.
 • Elevernas hemkommun betalar skolpeng till skolan som är kostnadsfri men det utgår en viss avgift för fritids och om man vill utnyttja skolbussarna.
 • På skolan finns klasserna 1-9 med ca 200 elever. I direkt anknytning till skolan finns en waldorflekskola samt våra fritids Månkulla och Vindkulla.
 • Skolan ligger dels i det gamla skolhuset i Hardeberga, granne med kyrkan, i den intilliggande gamla lärarbostaden och paviljongen samt på det gamla säteriet som ligger ca 300 m österut. Mellan de två områdena finns en fin skog, fotbollsplan samt odlingar inom projektet Hållbara Hardeberga. Här ligger också kontor, rektorsexpedition samt fritids. Vid säteriet finns skolans facksalar för hantverk, musik, naturvetenskap, datasal och bibliotek samt klassrum för årskurs 6-9.  I den gamla skolans finns skolans kök samt facksal för eurytmi utöver klassrum för årskurserna 1-5. Eleverna i klass 4 -9 har idrottslektioner i Vikingahallen i Lund.
 • I skolans kök tillagas varje dag vegetarisk mat från grunden. Så långt som möjligt av biodynamiska, ekologiska och närodlade råvaror. Klasserna 1-5 äter i sina klassrum, klass 6-9 äter i en mindre matsal i säteriet. Läs mer om maten här.
 • Skolan har många traditioner. I slutet av september firar vi höstfest med marknad, draklek och café på skolområdet. I november  firar vi lyktfest och i början av december organiserar föräldraföreningen julmarknad och Lucia firas traditionsenligt i Hardeberga Kyrka. Vårfest och trädgårdsdagar sätter sin prägel på vårterminen. Det finns också många andra klassöverskridande aktiviteter, t.ex. temadagar och månadsfester.
 • Skolan orienterar sig mot Waldorfskolans egen kursplan som är avstämd mot den statliga läroplanen Lgr11. Eleverna deltar i de nationella proven i årskurs 3, 6 och 9. Betyg ges dock först vid utgången av årskurs 9 och med betyget kan eleverna söka till gymnasiet som vanligt. De flesta eleverna fortsätter sina studier på olika gymnasier inne i Lund. Här kan du läsa mer om waldorfpedagogiken.
 • Det konstnärliga genomsyrar alla ämnen. Eleverna uppmanas till både kreativt och kritiskt tänkande vilket leder till en förmåga till självständig problemlösning och initiativrikedom. Hos oss har det mellanmänskliga mötet stor betydelse.
 • Vi strävar efter att skoldagen ska följa en bestämd struktur:
  • Morgonens piggaste stund ägnas åt undervisning i något av de så kallade kunskapsämnena (historia, naturvetenskap, etc). Ett ämne undervisas varje morgon 1-2 timmar under en period om 2-4 veckor.
  • Skoldagens mitt ägnas åt övningsämnena (musik, språk, matematik, etc).
  • När tröttheten börjar infinna sig mot slutet av skoldagen tar hantverksundervisningen vid.
  • I årskurs 1-5 börjar skoldagen med en härlig morgonpromenad året runt. Vandringen ger rika möjligheter att följa årstidernas växlingar och stillar elevernas rörelsebehov. Det blir betydligt lättare att arbeta koncentrerat i klassrummet.
 • I undervisningen används få färdiga läromedel, det viktigaste är lärarens berättande, grupparbeten och konstnärliga bearbetningar. Även elevernas redovisningar sker på olika konstnärliga, skriftliga och muntliga sätt. I de lägre klasserna sker mycket av undervisningen i storgrupp.
 • Två ämnen är specifika och viktiga i en waldorfskola: eurytmi och formteckning. I dessa övas koordination och andra förmågor som gynnar eleven i sina studier.
 • Klassläraren följer i regel klassen från årskurs 1-8. Facklärare i musik, eurytmi och spanska kommer dock in i klassen redan tidigare. Från årskurs 4 får klassen en facklärare i idrott och hälsa och från årskurs 6 även i engelska. I en del klasser tar en facklärare i matematik och naturvetenskap över undervisningen från klass 6 eller 7. I årskurs 3 lär sig eleverna att simma.
 •  Eleverna på skolan lämnar ifrån sig sin mobiltelefoner på morgonen och använder dem normalt inte under skoldagen. Vi prioriterar lek, utevistelse och socialt umgänge på rasterna.
 • I årskurs 8 genomför alla klasser ett större spel och i klass 9 ett något mindre. Mindre spel och musikframträdanden förekommer i alla årskurser. Lucia genomförs traditionsenligt av årskurs 4.
 • Som avslutning i årskurs 9 åker eleverna på en längre geologiresa. VT 2014 åkte klassen till Island och 2015 till Grekland. Även i flera andra årskurser förekommer resor och lägerskolor.
 • Skolan har en väl fungerande elevhälsovård som leds av rektor. Du kan läsa mer om elevhälsan här.
 • Skolan ger efter utredning stöd till barn med särskilda behov. Vi är dock inte en skola specialiserad på barn med funktionsnedsättning. Skolans pedagogik passar inte alla barn eftersom den i hög grad är muntligt baserad och inte bygger på stark individualisering.
 • Vid skolan finns två elevråd, ett för årskurserna 4-5, ett för årskurserna 6-9. I de lägre klasserna finns klassens timme/klassråd och kompissamtal samt den dagliga berättarstunden.
 • I stort sett alla lärare på skolan är speciellt utbildade waldorfpedagoger och många har även annan lärarutbildning. Läs mer om våra medarbetare här. Vi erbjuder de lärare som har behov fortbildning inom Waldorflärarhögskolans ram. Läs mer här om vilka tjänster vi för tillfället har utannonserade.
 • Skolans rektor är en erfaren waldorfpedagog och utbildad rektor.. Läs mer här.
 • Skolan tar in elever i köordning efter anmälningsdatum. Syskonförtur tillämpas. Vi har för tillfället fullt i de flesta klasserna . Om du vill anmäla ditt barn ska du fylla i den blankett som finns här.