Ser hela människan

Waldorfskolorna i Sverige följer såväl den nationella läroplanen LGR 11 som den waldorfpedagogiska kursplanen En väg till frihet.

Rudolf Steiner

Den första waldorfskolan startades i Stuttgart år 1919 som ett pedagogiskt initiativ för barnen till arbetare på cigarettfabriken Waldorf Astoria. Sedan dess har waldorfpedagogiken
vunnit stort genomslag och finns idag representerad i över 70 länder, med ca 1200 skolor.
Waldorfpedagogiken arbetar ut ur en helhetssyn, där barnen ses som tänkande, kännande
och viljande människor I utveckling. Intentionen är att i varje utvecklingsfas möta barnets
olika behov, och avgörande för detta är kunskapen om de lagbundenheter som råder i den
växande människans utveckling.

Fundamentet för pedagogiken är en fördjupad människokunskap med utgångspunkt I Rudolf
Steiners antroposofi, och grundtanken är att varje ämne i varje stadium ska utgöra näring för
barnets allsidiga utveckling. Barnets väg till kunskap om sig själv och om världen går “från
handen genom hjärtat till huvudet”. Praktiska, konstnärliga och teoretiska ämnen tillmäts
lika stor betydelse och kursplanens utformning syftar till att utveckla och integrera
handlingskraft, emotionella förmågor, tänkande och omdömesbildning.

Genom en bildmässig undervisning och en rytmisk växling mellan olika moment under lektionerna
stimuleras fantasi och livskrafter.

De flesta ämnen studeras periodvis för att möjliggöra fördjupning. En period är oftast
omkring fyra veckor lång och i vissa ämnen återkommer perioderna flera gånger per läsår.

Målet för skolgången är att hjälpa eleven fram till en punkt där hon själv, i frihet, kan ta ansvar för sin fortsatta utveckling, i gemenskap med andra.

Läs mer här:

waldorf.se

antroposofi.info

Se en prisbelönt film om en en waldorfskola i Danmark